Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden AABECO Winkelmaterialen

1. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van AABECO Winkelmaterialen en op alle met AABECO Winkelmaterialen aangegane overeenkomsten.

2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door AABECO Winkelmaterialen heeft ingestemd.

5 De internetsite van AABECO Winkelmaterialen richt zich op de landen binnen de EU.

6. Onder .Koper. wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met AABECO Winkelmaterialen in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

7 AABECO Winkelmaterialen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

8 Door het gebruik van de internetsite van AABECO Winkelmaterialen en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

9 AABECO Winkelmaterialen is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. AABECO Winkelmaterialen is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per E-mail, gemaakt.

3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: - de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
- een offerte door de Koper is getekend en door AABECO Winkelmaterialen is ontvangen ingeval door AABECO Winkelmaterialen een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
- de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (.bestelformulier.) aan AABECO Winkelmaterialen via elektronische weg is verzonden en door AABECO Winkelmaterialen is ontvangen.

5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper heeft overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e--mail is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres.

6. Koper en AABECO Winkelmaterialen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van AABECO Winkelmaterialen zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

7. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. AABECO Winkelmaterialen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn Exclusief omzetbelasting.

2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3. De Koper is de prijs verschuldigd die AABECO Winkelmaterialen in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door AABECO Winkelmaterialen worden gecorrigeerd.

4. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van het artikel.

5. AABECO Winkelmaterialen kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite.

4. Betaling

1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Contant in onze winkel of bij levering, vooruitbetaling, rembours of per factuur (enkel na goedkeuring verkoper).

Vooruitbetaling geschied door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op ING rekening NL09 INGB 0002 0479 16 t.n.v. AABECO Winkelmateriaal te Oostzaan. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.

Betaling per factuur geschiedt enkel na toetsing en goedkeuring van verkoper.

AABECO Winkelmaterialen kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van AABECO Winkelmaterialen.

5. Levering en leveringstijd

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft AABECO Winkelmaterialen ernaar om bestellingen die voor 17 uur .s middags op een werkdag zijn geplaatst de daarop volgende dag te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. AABECO Winkelmaterialen kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail, of telefonisch, of per fax worden gemeld.

3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan Euro 5.000,-. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Koper op het moment dat de bestelling aan de vervoerder heeft afgegeven.

5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. BTW vrije, oftewel intracommunautaire leveringen, kunnen enkel tot uitvoer komen na overleg van een geldig btw nummer en bijbehorende bedrijfsnaam. U dient dit bij de bestelling kenbaar te maken. Toetsing hiervan vind plaats bij de landelijke belastingdienst alwaar het bedrijf gevestigd is. U ontvangt na toetsing en goedkeuring een bevestiging hiervan en een aangepaste btw vrije factuur die u dient te voldoen.

6. Ruilen en herroepingsrecht

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten die zijn afgeprijsd, gebruikt zijn, oftewel 2e hands door ons aangeboden, waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonificieerde producten.

2. Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt AABECO Winkelmaterialen zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag minus de bijdrage in de verzendkosten.

7. Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met AABECO Winkelmaterialen is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

1. AABECO Winkelmaterialen garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Op gebruikte oftewel occasion/2e hands goederen wordt geen garantie gegeven. Glaswerk kunt u het beste bij ons ophalen ivm breuk en is derhalve niet verzekerd! Verzending mogelijk maar komt voor eigen risico klant.

2. AABECO Winkelmaterialen is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van AABECO Winkelmaterialen. AABECO Winkelmaterialen is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

3. Indien AABECO Winkelmaterialen, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van AABECO Winkelmaterialen of de fabrikant zijn verricht;

- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

5. De Koper is gehouden AABECO Winkelmaterialen te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen AABECO Winkelmaterialen mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

De Koper is verplicht het product aan AABECO Winkelmaterialen te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht AABECO Winkelmaterialen zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

9. Overmacht

1. In geval van overmacht is AABECO Winkelmaterialen niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij AABECO Winkelmaterialen, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede .al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

3. Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AABECO Winkelmaterialen, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens

1. AABECO Winkelmaterialen zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. AABECO Winkelmaterialen neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13. Geschillen

1. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van AABECO Winkelmaterialen of overeenkomsten gesloten met AABECO Winkelmaterialen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14. Diversen

1. AABECO Winkelmaterialen is gevestigd te Oostzaan en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 62326392 KVK CHECK: http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=623263920000 Het BTW-identificatienummer is NL002130852B81 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan AABECO Winkelmaterialen, Kerkbuurt 34 1511BD te Oostzaan of naar het e-mail adres info@aabeco.com zoals staat aangegeven op de internetsite.

2. AABECO Winkelmaterialen streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende kantoor uren van Aabeco Winkelmaterialen te beantwoorden.

Reproductie:

Elke vorm van reproductie of zelfs gedeeltelijk in welke vorm dan ook van de internetsite, is zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar strikt verboden.

AABECO WINKELMATERIALEN Vertrouwd sinds 1946 !